اطلاعات فردی
 • تاریخ تولد:
  • سه شنبه ۲ خرداد ۱۳۴۶
 • تحصیلات:
  • آناتومی دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • علوم تشریحی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  • فیزیوتراپی (دانشگاه علوم پزشکی اهواز (جندی شاپور
تشکل های علمی و صنفی
 • انجمن علوم تشریحی ایران
 • انجمن علمی تخصصی باروری و ناباروری ایرن
 • انجمن آموزش علوم پزشکی ایران
مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: ابراهیم نصیری, ابراهیم علیجانپور , محمود حاجی احمدی
کلیدواژه ها :
: 5426
: 23
: 0
ایندکس شده در :
سابقه و هدف: تغييرات (درجه اشباع اكسيژن خون شرياني) SPO2 و ضربان قلب (HR) از جمله عوارضي هستند كه همواره بيماران تحت عمل جراحي را تهديد مي نمايند. مانيتورينگ مداوم SPO2 و HR در تمام مراحل بيهوشي، خصوصا در هنگام اينداكشن و ريكاوري موجب تشخيص بموقع هيپوكسي در اين دو مرحله حساس مي گردد. همچنين فاسيكولاسيون و شيورينگ دو عارضه شايع در بيهوشي عمومي مي باشند. هدف از اين بررسي، تعيين ميزان تغييرات SPO2 و HR در زمان فاسيكولاسيون و شيورينگ در بيهوشي عمومي مي باشد. مواد و روش ها: اين مطالعه بر روي 100 بيمار، II و ASA I، در محدوده سني 60-15 سال انجام گرفت. جهت القا سريع بيهوشي براي آنها از شل كننده عضلاني ساكسنيل كولين استفاده گرديد. پري مديكاسيون و القا بيهوشي برحسب وزن در تمام بيماران يكسان بوده و در نگهداري بيهوشي از هالوتان 1-1.5% و N2O و O2 با نسبت مساوي (50%) استفاده شده است. SPO2 و HR بيماران در دقايق 1 و 3 بعد از فاسيكولاسيون و دقايق 1، 5، 10 بعد از شيورينگ اندازه گيري و ثبت شد. سپس داده ها با هم مقايسه گرديدند. يافته ها: براساس نتايج اين مطالعه، تغييرات SPO2 و HR در هر دو مرحله فاسيكولاسيون و شيورينگ وجود داشته و بيشترين تغييرات، مربوط به دقايق 1 و 3 بعد از فاسيكولاسيون و دقايق 1 و 5 بعد از شيورينگ بوده است. همچنين اين تغييرات در مرحله شيورينگ از شدت بيشتري برخوردار بوده كه از نظر آماري با P=0.000 معني دار مي باشد. نتيجه گيري: نتايج بدست آمده از اين بررسي و مطالعات ديگر نشان مي دهد كه بيشترين كاهش SPO2 و افزايش HR مربوط به دقايق ابتدايي بعد از فاسيكولاسيون و شيورينگ بوده، كه اين تغييرات مي تواند در بيماران قلبي و تنفسي مشكل آفرين باشد. بر اين اساس پيشنهاد مي گردد، متخصصين بيهوشي با مانيتورينگ مداوم SPO2 و HR و با اقدامات صحيح درماني از عوارض احتمالي طي بيهوشي عمومي بكاهند.
نویسندگان: سید محمدحسین نوری موگهی , محمد بربرستانی, احمد رضا دهپور, علی اکبر امیرزرگر , محمد اکبری, دکتر محسن پور قاسم
کلیدواژه ها : كلستاز انسدادي - FSH - LH - مهاركننده B
: 21389
: 8
: 0
ایندکس شده در :
سابقه و هدف: كلستاز انسدادي نوعي بيماري كبدي با تجمع اسيدهاي صفراوي، افزايش تونوس اوپيوييدهاي درون ساز و نيتريك اكسايد در پلاسما مي باشد. بعضي از اين تغييرات بر روي فيزيولوژي سيستم هورمون هاي محور جنسي تاثير مي گذارد. اين مطالعه به منظور بررسي ارتباط بين كلستاز انسدادي و تغييرات هورمون هاي محور جنسي در موش هاي صحرايي نر بالغ انجام شده است. مواد و روش ها: اين مطالعه بر روي سه گروه هشت تايي از موش صحرايي انجام شد. گروه ها بصورت شاهد (بدون جراحي)، گروه شاهد-جراحي يا شم (جراحي بدون انسداد مجراي صفراوي) و گروه كلستاتيك (جراحي همراه با انسداد مجراي صفراوي) تقسيم بندي شدند. سه هفته بعد از انجام جراحي غلظت سرم هورمون هاي FSH و LH توسط ايمونو راديومتريك اسي (IRMA) و Inhibin B (مهار كننده B) با استفاده از كيت اليزا اندازه گيري شد. يافته ها: در اين مطالعه كاهش معني داري بين هورمون هاي FSH و LH در گروه كلستاتيك نسبت به گروه هاي شاهد و شاهد-جراحي مشاهده شد، در حالي كه سطح پلاسماي Inhibin B در گروه كلستاتيك نسبت به گروه ديگر افزايش قابل ملاحظه اي را نشان داد (P<0.05). نتيجه گيري: براساس نتايج اين مطالعه در كلستاز انسدادي عليرغم كاهش هورمون هاي گنادوتروپين بنظر نمي رسد اختلالي در روند اسپرماتوژنز ايجاد شود، چون وجود Inhibin B نشانه سلامت سلول هاي مجاري مني ساز است.
نویسندگان: حسین باباتبار درزی, علیرضا شرقی نمین, مجید جوادی نسب, ابراهیم نصیری, feryal khamseh
کلیدواژه ها : فيبريلاسيون دهليزي - پيوند عروق کرونر - عوارض
: 10971
: 18
: 0
ایندکس شده در :

  اهداف. بيماري شريان كرونر يكي از شايع ترين بيماري هاي جوامع بشري است. فيبريلاسيون دهليزي يكي از شايع ترين ديس­ريتمي­هاي قلبي است كه موجب طولاني­تر شدن زمان بستري (2 تا 3 روز بيشتر از ساير بيماران)، افزايش ميزان مرگ و مير و بالا رفتن هزينه­هاي درمان مي­شود.

  روش­ها. اين پژوهش، مطالعه­­اي توصيفي- مقطعي است. جامعه­­ي مورد پژوهش از بيماراني تشكيل شده بودند كه در سال 1384 براي عمل جراحي پيوند عروق كرونر به دو بيمارستان بقيه­ا... (عج) و قلب جماران مراجعه داشتند. در اين پژوهش 600 بيمار مورد بررسي و مطالعه قرار گرفتند. داده­هاي به­دست­آمده با استفاده از آمار توصيفي به­ وسيله جداول، نمودار و توزيع وضعيت متغيرهاي مورد نظر تجزيه و تحليل شدند.

  يافته­ها. ميانگين سني بيماران 6/58 با انحراف معيار 2/10 سال و كمترين سن افراد مورد مطالعه 34 و بيشترين سن 81 سال بود. شايع­ترين عارضه با 3/31% مربوط به فيبريلاسيون دهليزي و كمترين عارضه به ميزان 3/1% مربوط به سكته قلبي گزارش شد.

  نتيجه­گيري. تمهيدات لازم قبل از عمل، شامل بررسي دقيق وضعيت بيمار، اصلاح و درمان اختلالات الكتروليتي و فاكتورهاي زمينه­اي بايد به انجام برسد. همچنين با اصلاح روش­هاي جراحي، دست­كاري كمتر قلب و درمان اختلالات الكتروليتي مي­توان اين عارضه را به حداقل رساند.  

نویسندگان: حسین باباتبار درزی, یوسف مرتضوی
کلیدواژه ها : کليدواژه ها مراقبت ويژه - خطاي دارويي - پرستاران - قدرت محاسبه دارويی
: 12195
: 31
: 0
ایندکس شده در :

  ا هداف: ارايه شكل­هاي مختلف داروها، به­ويژه شكل محلول آنها كه به­صورت ميلي­گرم، ميلي­اكي­والان يا غلظت/درصد مورد استفاده قرار مي­گيرند و معمولا توسط پرستاران به بيمار عرضه مي­شود مي­تواند منشا وقوع خطا باشد. مطالعه حاضر به­منظور بررسي خطاي محاسبات داروهاي محلول مورد مصرف در بخش مراقبت ويژه انجام شد.

  روش­ها: در اين مطالعه توصيفي، جامعه مورد مطالعه را پرستاران شاغل در بخش­هاي مراقبت ويژه بيمارستان­هاي دانشگاه علوم پزشكي مازندران تشكيل دادند. 36 نفر به­طور تصادفي انتخاب شدند و به پرسش­نامه­اي حاوي اطلاعات دموگرافيك و پنج سئوال اختصاصي در مورد سه داروي اصلي مورد مصرف در موارد بحراني به­روش حضوري پاسخ دادند. پاسخ­ها در سه سطح ضعيف، متوسط و خوب ارزيابي شدند.

  يافته­ها : توانمندي اكثريت پرستاران مراقبت ويژه براي محاسبه ميزان داروها در حد متوسط است (55.5%). تفاوت قابل­ملاحظه­اي بين پرستاران زن و مرد براي محاسبه داروها وجود نداشت.

نتيجه­گيري: قدرت محاسبه پرستاران در ارتباط با داروهايي كه واحدي غير از ميلي- يا ميكروگرم دارند ضعيف يا متوسط است و خطاي زيادي در محاسبات اين داروها دارند. لذا پيشنهاد مي­شود آموزش­هاي لازم ضمن خدمت براي كليه پرستاران ويژه در حيطه محاسبات دارويي ارايه شده و در آموزش پرستاري به اين مساله توجه بيشتري شود.