اطلاعات فردی
 • تاریخ تولد:
  • سه شنبه ۲ خرداد ۱۳۴۶
 • تحصیلات:
  • آناتومی دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • علوم تشریحی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  • فیزیوتراپی (دانشگاه علوم پزشکی اهواز (جندی شاپور
تشکل های علمی و صنفی
 • انجمن علوم تشریحی ایران
 • انجمن علمی تخصصی باروری و ناباروری ایرن
 • انجمن آموزش علوم پزشکی ایران
مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: سید محمدحسین نوری موگهی , محمد بربرستانی, احمد رضا دهپور, علی اکبر امیرزرگر , محمد اکبری, دکتر محسن پور قاسم
کلیدواژه ها : كلستاز انسدادي - FSH - LH - مهاركننده B
: 16429
: 8
: 0
ایندکس شده در :
سابقه و هدف: كلستاز انسدادي نوعي بيماري كبدي با تجمع اسيدهاي صفراوي، افزايش تونوس اوپيوييدهاي درون ساز و نيتريك اكسايد در پلاسما مي باشد. بعضي از اين تغييرات بر روي فيزيولوژي سيستم هورمون هاي محور جنسي تاثير مي گذارد. اين مطالعه به منظور بررسي ارتباط بين كلستاز انسدادي و تغييرات هورمون هاي محور جنسي در موش هاي صحرايي نر بالغ انجام شده است. مواد و روش ها: اين مطالعه بر روي سه گروه هشت تايي از موش صحرايي انجام شد. گروه ها بصورت شاهد (بدون جراحي)، گروه شاهد-جراحي يا شم (جراحي بدون انسداد مجراي صفراوي) و گروه كلستاتيك (جراحي همراه با انسداد مجراي صفراوي) تقسيم بندي شدند. سه هفته بعد از انجام جراحي غلظت سرم هورمون هاي FSH و LH توسط ايمونو راديومتريك اسي (IRMA) و Inhibin B (مهار كننده B) با استفاده از كيت اليزا اندازه گيري شد. يافته ها: در اين مطالعه كاهش معني داري بين هورمون هاي FSH و LH در گروه كلستاتيك نسبت به گروه هاي شاهد و شاهد-جراحي مشاهده شد، در حالي كه سطح پلاسماي Inhibin B در گروه كلستاتيك نسبت به گروه ديگر افزايش قابل ملاحظه اي را نشان داد (P<0.05). نتيجه گيري: براساس نتايج اين مطالعه در كلستاز انسدادي عليرغم كاهش هورمون هاي گنادوتروپين بنظر نمي رسد اختلالي در روند اسپرماتوژنز ايجاد شود، چون وجود Inhibin B نشانه سلامت سلول هاي مجاري مني ساز است.
نویسندگان: محسن تقدسی, جبار حیدری, رضا علی محمدپور, ابراهیم نصیری, سید امیر محمد مرتضویان, Delirezh N, Ganji Bakhsh M, Asadi M, Bagheri Hossein-Abadi Z
کلیدواژه ها :
: 14539
: 25
: 0
ایندکس شده در :

سابقه و هدف: از مهم ترين علايم بيماری های قلبی به خصوص مشکلات مربوط به عروق کرونر، درد قفسه سينه و تنگی نفس است. تست ورزش يک روش پروگنوستيک و دياگنوستيک مهم در ارزيابی بيماران مبتلا به بيماری های ايسکمی قلبی است. هدف از انجام اين مطالعه بررسی نتايج تست تحمل فعاليت (تست ورزش) در مراجعه کنندگان با دردهای تيپک و غير تيپيک قفسه سينه به مرکز قلب مازندران در شش ماهه دوم سال 1386 بوده است.

مواد و روش ها: پژوهش حاضر به صورت توصيفی روی 500 نمونه که با دردهای تيپيک و غير تيپک به مرکز قلب مازندان مراجعه کرده بودند، انجام شد. پس از مصاحبه، معاينه و تست های آزمايشگاهی، با حضور محقق و متخصص قلب، (ETT (Exercise Tolerance Test با استفاده از Tread mill و طبق پروتکل بروس (Bruce Protocol) در چهار مرحله انجام شد.

نتايج: مطالعه حاضر نشان داد نتيجه تست ورزش80 مورد (16 درصد) مثبت است. نتيجه مثبت تست ورزش افرادی که درد تيپيک قلبی داشتند، 25 برابر بيشتر از مبتلايان به درد غيرتيپک بود. 43 نفر (75/53 درصد) از نمونه های با تست مثبت مذکر بودند و اکثريت آنها (41 نفر، 25/51 درصد) در گروه سنی 65-51 ساله قرار داشتند. 5/12 درصد افراد با تست مثبت و همچنين 6/78 درصد افراد با تست منفی درد غيرتيپيک داشتند.

نتيجه گيری: جدی گرفتن علايم و نشانه های مختلف بيماری های قلبی، به خصوص دردهای تيپک و حتی غيرتيپيک قفسه سينه، از اولويت های مهم آموزشی در پيشگيری از ايجاد سکته قلبی است.

 

نویسندگان: حسین باباتبار درزی, علیرضا شرقی نمین, مجید جوادی نسب, ابراهیم نصیری, feryal khamseh
کلیدواژه ها : فيبريلاسيون دهليزي - پيوند عروق کرونر - عوارض
: 8588
: 18
: 0
ایندکس شده در :

  اهداف. بيماري شريان كرونر يكي از شايع ترين بيماري هاي جوامع بشري است. فيبريلاسيون دهليزي يكي از شايع ترين ديس­ريتمي­هاي قلبي است كه موجب طولاني­تر شدن زمان بستري (2 تا 3 روز بيشتر از ساير بيماران)، افزايش ميزان مرگ و مير و بالا رفتن هزينه­هاي درمان مي­شود.

  روش­ها. اين پژوهش، مطالعه­­اي توصيفي- مقطعي است. جامعه­­ي مورد پژوهش از بيماراني تشكيل شده بودند كه در سال 1384 براي عمل جراحي پيوند عروق كرونر به دو بيمارستان بقيه­ا... (عج) و قلب جماران مراجعه داشتند. در اين پژوهش 600 بيمار مورد بررسي و مطالعه قرار گرفتند. داده­هاي به­دست­آمده با استفاده از آمار توصيفي به­ وسيله جداول، نمودار و توزيع وضعيت متغيرهاي مورد نظر تجزيه و تحليل شدند.

  يافته­ها. ميانگين سني بيماران 6/58 با انحراف معيار 2/10 سال و كمترين سن افراد مورد مطالعه 34 و بيشترين سن 81 سال بود. شايع­ترين عارضه با 3/31% مربوط به فيبريلاسيون دهليزي و كمترين عارضه به ميزان 3/1% مربوط به سكته قلبي گزارش شد.

  نتيجه­گيري. تمهيدات لازم قبل از عمل، شامل بررسي دقيق وضعيت بيمار، اصلاح و درمان اختلالات الكتروليتي و فاكتورهاي زمينه­اي بايد به انجام برسد. همچنين با اصلاح روش­هاي جراحي، دست­كاري كمتر قلب و درمان اختلالات الكتروليتي مي­توان اين عارضه را به حداقل رساند.  

: 11038
: 60
: 0
ایندکس شده در :
مقایسه تاثیر رمی فنتانیل و فنتانیل بر تغیرات فشار خون و آریتمی در بیماران کاندید جراحی عروقی کرونر در هنگام لوله گذاری تراشه ابراهیم نصیری 1         آریا سلیمانی 2         رضا علی محمدپور3         ربابه دنیوی 4         هدایت جعفری 5 چكيدهسابقه و هدف : استفاده از داروهای مختلف برای کنترل تحریکات قلبی- عروقی ناشی از لارنگوسکپی و لولهگذاری تراشه در بیماران مختلف هنوز مورد بحث و مطالعه میباشد. هدف از این مطالعه مقایسه رمیفنتانیل با فنتانیل بر تغییرات فشارخون سیستول، دیاستول و فشار متوسط شریانی و تعداد نبض در بیماران کاندید جراحی عروق کرونر بود.مواد و روش ها : اين مطالعه کارآزمایی بالینی بر روی 64 بیمار کاندید جراحی عروق کرونر، در سه گروه رمی فنتانیل نیم میکروگرم برای هرکیلو وزن، فنتانیل 8 میکروگرم برای هر کیلو وزن و روش معمول (فنتانیل دوز پایین یا سو فنتانیل) انجام گرفت. روش نمونهگیری به صورت مستمر بوده و به طور تصادفی درهر یک از این گروهها قرار گرفتند. متغیرهای همودینامیک در مراحل قبل از بیهوشی، بلافاصله بعد از بیهوشی و دقایق 1، 3، 5، 10 و بعد از انسزیون جراحی به روش مستقیم اندازهگیری و ثبت شد و p کمتر از 5 درصد معنیدار تلقی گردید.یافته ها : فشارخون سیستول، دیاستول و تعداد ضربان قلب در مراحل قبل از بیهوشی در بین گروهها تفاوت نداشت ولی بعد از القای بیهوشی در گروه رمیفنتانیل كاهش بیشتری در متغیرهای مذکور ایجاد شد و تغییرات همودینامیک در مراحل بعد از لولهگذاری تراشه در هر سه روش کنترل گردید كه اختلاف بین فشارخون سیستول و دیاستول تا سه دقیقه بعد از لولهگذاری تراشه معنیدار بود (به ترتيب با 05/0 p= و 03/0 p=).استنتاج : رمی فنتانیل و فنتانیل و روش روتین قادر به مهار تحریکات قلبی- عروقی ناشی از لارنگوسکپی و لولهگذاری تراشه در جراحی عروق کرونری میشوند. ولی رمیفنتانیل بیش از دو داروی دیگر، حداکثر تا سه دقیقه بعد از لولهگذاری موثر بود.كد ثبت كارآزمايي هاي باليني ايران: 1N138905114492ÏRÇT واژههای كليدي: رمی فنتانیل، فنتانیل، لوله گذاری تراشه، سوفنتانیل، جراحی عروق کرونری        Ëاین مقاله حاصل طرح تحقیقاتی شماره 41-87 است که توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مازندران تامین شده است.مولف مسئول: ابراهيم نصيري- ساري: كيلومتر 18 جاده خزرآباد، مجتمع دانشگاهي پيامبر اعظم، دانشكده پيراپزشكي                        Ë-mail: rezanf2002@yahoo.com1. گروه بيهوشي- اتاق عمل و فوريت پزشكي، دانشكده پيراپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي مازندران2. گروه بيهوشي، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي مازندران         4. كارشناس هوشبري بيمارستان حضرت فاطمه زهرا (س)3. گروه آمار، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي مازندران                5. گروه پرستاري، دانشكده پرستاري، دانشگاه علوم پزشكي مازندرانËتاريخ دريافت : 28/2/89          تاريخ ارجاع جهت اصلاحات : 10/4/89           تاريخ تصويب : 23/4/89