اطلاعات فردی
 • تاریخ تولد:
  • سه شنبه ۲ خرداد ۱۳۴۶
 • تحصیلات:
  • آناتومی دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • علوم تشریحی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  • فیزیوتراپی (دانشگاه علوم پزشکی اهواز (جندی شاپور
تشکل های علمی و صنفی
 • انجمن علوم تشریحی ایران
 • انجمن علمی تخصصی باروری و ناباروری ایرن
 • انجمن آموزش علوم پزشکی ایران
مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
: 14306
: 318
: 0
ایندکس شده در :
بررسی میزان فشار کاف لوله تراشه و عوامل مرتبط با آن در بیماران تحت بیهوشی عمومی در اتاق عمل مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) ساری، سال 1388 سید عبدا... عمادی1         عالیه زمانی1         ابراهیم نصیری2         محمد خادملو3        امان محمد تاتار1 چكيدهسابقه و هدف : لولهگذاری داخل تراشه با لولههای کاف دار جهت بیماران بیشتر از 8 سال، جهت حفظ مطمئن راه هوایی در طی بیهوشی عمومی، ضرورت دارد. تنظیم فشار کاف برای پیشگیری از عوارش مختلف اهمیت زیادی دارد. هدف از این مطالعه تعیین میزان فشار داخل کاف لولههای تراشهای سوپا در ابتدای بیهوشی بود.مواد و روش ها : در یک مطالعه توصیفی، 500 بیمار بیش از 10 سال که جهت جراحی و بیهوشی عمومی نیاز به لولهگذاری تراشه کافدار داشتند به روش نمونهگیری آسان، مورد مطالعه قرار گرفتند. کاف لوله تراشه بعد از لولهگذاری توسط بیهوشی دهنده با هوا پر شد. 10 دقیقه بعد از لولهگذاری تراشه، فشار کاف بوسیله دستگاه مانومتر اندازهگیری و ثبت گردید. دادههای مذکور به همراه اطلاعات دموگرافیک بیهوش دهندهای که کاف را پر نموده است ثبت و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها : میانگین فشار کاف در این مطالعه 31±92 سانتیمتر آب بوده و بیش از 95 درصد موارد، فشار کاف به صورت over inflate بوده است. تفاوت معنی داری بین تجربه بیهوش دهندگان و یا سطح تحصیلات آنها در میانگین فشار داخل کاف و پر کردن کاف وجود نداشت(05/0>p).استنتاج : روش معمول پر کردن کاف لوله تراشه در ابتدای بیهوشي مناسب نبوده و over inflation ایجاد میكند و لذا تغییر این روش توصیه میگردد. واژههای كليدي: لوله گذاری تراشه، فشار کاف لوله، بیهوشی عمومی Ëاین مقاله حاصل طرح تحقیقاتی شماره 65-86 است که توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مازندران تامین شده است.مولف مسئول: ابراهیم نصیری- ساري: کیلومتر 18 جاده خزر آباد، مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم، دانشکده پیراپزشکی                   2002@yahoo.com Ë-mail: rezanf1. گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشكي مازندران 2. گروه بیهوشی- اتاق عمل و فوريت، دانشکده پيراپزشکی، دانشگاه علوم پزشكي مازندران3. گروه پزشكي اجتماعي، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي مازندرانËتاريخ دريافت : 10/2/89          تاريخ ارجاع جهت اصلاحات : 3/3/89           تاريخ تصويب : 2/4/89
نویسندگان: حسین باباتبار درزی, یوسف مرتضوی
کلیدواژه ها : کليدواژه ها مراقبت ويژه - خطاي دارويي - پرستاران - قدرت محاسبه دارويی
: 11859
: 31
: 0
ایندکس شده در :

  ا هداف: ارايه شكل­هاي مختلف داروها، به­ويژه شكل محلول آنها كه به­صورت ميلي­گرم، ميلي­اكي­والان يا غلظت/درصد مورد استفاده قرار مي­گيرند و معمولا توسط پرستاران به بيمار عرضه مي­شود مي­تواند منشا وقوع خطا باشد. مطالعه حاضر به­منظور بررسي خطاي محاسبات داروهاي محلول مورد مصرف در بخش مراقبت ويژه انجام شد.

  روش­ها: در اين مطالعه توصيفي، جامعه مورد مطالعه را پرستاران شاغل در بخش­هاي مراقبت ويژه بيمارستان­هاي دانشگاه علوم پزشكي مازندران تشكيل دادند. 36 نفر به­طور تصادفي انتخاب شدند و به پرسش­نامه­اي حاوي اطلاعات دموگرافيك و پنج سئوال اختصاصي در مورد سه داروي اصلي مورد مصرف در موارد بحراني به­روش حضوري پاسخ دادند. پاسخ­ها در سه سطح ضعيف، متوسط و خوب ارزيابي شدند.

  يافته­ها : توانمندي اكثريت پرستاران مراقبت ويژه براي محاسبه ميزان داروها در حد متوسط است (55.5%). تفاوت قابل­ملاحظه­اي بين پرستاران زن و مرد براي محاسبه داروها وجود نداشت.

نتيجه­گيري: قدرت محاسبه پرستاران در ارتباط با داروهايي كه واحدي غير از ميلي- يا ميكروگرم دارند ضعيف يا متوسط است و خطاي زيادي در محاسبات اين داروها دارند. لذا پيشنهاد مي­شود آموزش­هاي لازم ضمن خدمت براي كليه پرستاران ويژه در حيطه محاسبات دارويي ارايه شده و در آموزش پرستاري به اين مساله توجه بيشتري شود.
نویسندگان: حسین باباتبار درزی, علیرضا شرقی نمین, مجید جوادی نسب, ابراهیم نصیری, feryal khamseh
کلیدواژه ها : فيبريلاسيون دهليزي - پيوند عروق کرونر - عوارض
: 10597
: 18
: 0
ایندکس شده در :

  اهداف. بيماري شريان كرونر يكي از شايع ترين بيماري هاي جوامع بشري است. فيبريلاسيون دهليزي يكي از شايع ترين ديس­ريتمي­هاي قلبي است كه موجب طولاني­تر شدن زمان بستري (2 تا 3 روز بيشتر از ساير بيماران)، افزايش ميزان مرگ و مير و بالا رفتن هزينه­هاي درمان مي­شود.

  روش­ها. اين پژوهش، مطالعه­­اي توصيفي- مقطعي است. جامعه­­ي مورد پژوهش از بيماراني تشكيل شده بودند كه در سال 1384 براي عمل جراحي پيوند عروق كرونر به دو بيمارستان بقيه­ا... (عج) و قلب جماران مراجعه داشتند. در اين پژوهش 600 بيمار مورد بررسي و مطالعه قرار گرفتند. داده­هاي به­دست­آمده با استفاده از آمار توصيفي به­ وسيله جداول، نمودار و توزيع وضعيت متغيرهاي مورد نظر تجزيه و تحليل شدند.

  يافته­ها. ميانگين سني بيماران 6/58 با انحراف معيار 2/10 سال و كمترين سن افراد مورد مطالعه 34 و بيشترين سن 81 سال بود. شايع­ترين عارضه با 3/31% مربوط به فيبريلاسيون دهليزي و كمترين عارضه به ميزان 3/1% مربوط به سكته قلبي گزارش شد.

  نتيجه­گيري. تمهيدات لازم قبل از عمل، شامل بررسي دقيق وضعيت بيمار، اصلاح و درمان اختلالات الكتروليتي و فاكتورهاي زمينه­اي بايد به انجام برسد. همچنين با اصلاح روش­هاي جراحي، دست­كاري كمتر قلب و درمان اختلالات الكتروليتي مي­توان اين عارضه را به حداقل رساند.  

نویسندگان: محسن تقدسی, جبار حیدری, رضا علی محمدپور, ابراهیم نصیری, سید امیر محمد مرتضویان, Delirezh N, Ganji Bakhsh M, Asadi M, Bagheri Hossein-Abadi Z
کلیدواژه ها :
: 18841
: 25
: 0
ایندکس شده در :

سابقه و هدف: از مهم ترين علايم بيماری های قلبی به خصوص مشکلات مربوط به عروق کرونر، درد قفسه سينه و تنگی نفس است. تست ورزش يک روش پروگنوستيک و دياگنوستيک مهم در ارزيابی بيماران مبتلا به بيماری های ايسکمی قلبی است. هدف از انجام اين مطالعه بررسی نتايج تست تحمل فعاليت (تست ورزش) در مراجعه کنندگان با دردهای تيپک و غير تيپيک قفسه سينه به مرکز قلب مازندران در شش ماهه دوم سال 1386 بوده است.

مواد و روش ها: پژوهش حاضر به صورت توصيفی روی 500 نمونه که با دردهای تيپيک و غير تيپک به مرکز قلب مازندان مراجعه کرده بودند، انجام شد. پس از مصاحبه، معاينه و تست های آزمايشگاهی، با حضور محقق و متخصص قلب، (ETT (Exercise Tolerance Test با استفاده از Tread mill و طبق پروتکل بروس (Bruce Protocol) در چهار مرحله انجام شد.

نتايج: مطالعه حاضر نشان داد نتيجه تست ورزش80 مورد (16 درصد) مثبت است. نتيجه مثبت تست ورزش افرادی که درد تيپيک قلبی داشتند، 25 برابر بيشتر از مبتلايان به درد غيرتيپک بود. 43 نفر (75/53 درصد) از نمونه های با تست مثبت مذکر بودند و اکثريت آنها (41 نفر، 25/51 درصد) در گروه سنی 65-51 ساله قرار داشتند. 5/12 درصد افراد با تست مثبت و همچنين 6/78 درصد افراد با تست منفی درد غيرتيپيک داشتند.

نتيجه گيری: جدی گرفتن علايم و نشانه های مختلف بيماری های قلبی، به خصوص دردهای تيپک و حتی غيرتيپيک قفسه سينه، از اولويت های مهم آموزشی در پيشگيری از ايجاد سکته قلبی است.